Dokterassistent(e) 8 á 16 uur p/w

Wij zijn op zoek naar een flexible doktersassistenten. In eerste instantie gaat het om 8 á 16 uur in de week maar, in de toekomst is het eventueel wel mogelijk dat uren uitgebreid kunnen worden.

 

Dit zoeken wij:

 • Je bent in bezit van een diploma als doktersassistent
 • Je hebt minimaal 1 jaar praktische werkervaring opgedaan in een huisartsenpraktijk
 • Je bent vaardig in Triageren
 • Je bent betrouwbaar, zelfstandig, flexibel inzetbaar en patiëntvriendelijk
 • Je kunt je goed aanpassen in een team maar ook zelfstandig werken vind je geen probleem
 • Je hebt een positieve inzet en toont initiatief

 

Het aanbod

Wij besteden veel aandacht aan jouw eigen ontwikkeling in de vorm van een persoonlijk opleidingsplan. Bovendien beschikken we over een goed arbeidsvoorwaardenpakket.

De procedure en overige informatie

Heb je interesse, solliciteer direct en stuur je CV en motivatie naar info@huisartsbansraj.nl

Maatregelen rond COVID-19

Wegens de situatie rond COVID-19 willen wij graag, waar dat mogelijk is, proberen uw hulpvraag telefonisch of per mail behandelen. Eventueel kunt u per mail ook een foto meesturen. Houd u er rekening mee dat bij e-mail het langer kan duren voor u antwoord ontvangt (3 werkdagen). Het e-mail adres is contact@huisartsbansraj.nl
Indien het van belang is dat u eerder van ons hoort, vragen wij u om telefonisch contact op te nemen. Patiënten met klachten die lijken op het Corona virus of patiënten met griepachtige verschijnselen worden dringend verzocht NIET zonder afspraak naar de praktijk te komen maar eerst te bellen. Alleen dan kunnen wij de juiste maatregelen treffen om u, maar ook andere aanwezige patiënten en medewerkers van de praktijk voldoende te beschermen.

Heeft u vragen over COVID-19 (corona) of heeft u twijfel of u in een risicogebied bent geweest?

Check eerst de volgende websites:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  en voor vragen en antwoorden

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

Privacywet (AVG)

PRIVACYREGLEMENT VAN ONZE PRAKTIJK

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Bansraj is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een formulier verkrijgbaar bij de assistentes of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Bansraj hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Bansraj. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Bansraj is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Bansraj hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Bansraj wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan in de meeste gevallen door uw huisarts via een  beveiligde elektronische lijn overgedragen. Dit mits de andere huisarts ook een beveiligde elektronische lijn heeft. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Dit kan kosten met zich meedragen..

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Huisarts S.C.A.A. Bansraj

In November 2013 heb ik de opleiding Huisartsgeneeskunde succesvol afgerond aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Het bieden van continue zorg in een kleinschalige onderneming met leuke, gezellige collega’s en het onderhouden van een prettige werksfeer vind ik heel aantrekkelijk en uitdagend.

Gedurende mijn opleiding kreeg ik regelmatig teruggekoppeld dat ik behalve uitstekende communicatieve vaardigheden ook zeer gemotiveerd en gedreven ben, empatisch en makkelijk benaderbaar voor mijn patiënten en collega’s. Ook vind men het opvallend dat ik beschik over een gezonde dosis humor en plezier in mijn werk.

Gedurende mijn opleidings- en werkperiode heb ik naast de reguliere expertise, speciale aandacht/ ervaring opgedaan op de onderstaande specialistische gebieden:

– spoedeisende hulp (interne/ chirurgie met accent kleine verrichtingen)
– dermatologie
– kindergeneeskunde.

Doktersassistente Kelly Stolk

Ik woon al jaren in Rotterdam Lombardijen, samen met mijn ouders. Maar binnenkort ga ik de stap maken naar het samenwonen met mijn vriend in Rozenburg. Ik ben een recent gediplomeerde doktersassistente, hiervoor heb ik vakantie waarneming gedaan voor mijn oude stage adres.

Wat ik erg belangrijk vind is dat ik de mensen/patiënten zo goed mogelijk kan helpen.

Mijn hobby is Volleybal dit doe ik nu al ongeveer 10 jaar bij Volley Zuid in Rotterdam. En in het weekend speel ik samen met mijn team wedstrijden.

Brielsche courant: Nieuwe huisarts in Oostvoorne wil werk van dorpsdokter Ferket voortzetten

huisarts bansraj Brielsche courant 10 dec 2015Oostvoorne – Met het overlijden van dokter Ferket in 2014 was Oostvoorne in rouw. Zijn reputatie als dorpsdokter wil opvolger dokter Santusha Bansraj-Badloe (32) graag voortzetten. De praktijk aan de Burgemeester Letteweg 40 is volledig gemoderniseerd en staat open voor inschrijving. Er is uitstekende zorg te verkrijgen in de breedste zin van het woord.
Link naar Brielsche courant

Huisarts M. Baijens

Mijn naam is Marije Baijens en sinds 2012 mag ik mijzelf huisarts noemen. Na mijn afstuderen aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam heb ik 2 jaar in Mexico gewoond, waar ik de kans heb gekregen mijn medische kennis toe te passen in vrijwilligerswerk. Ook heb ik ervaring in de interne geneeskunde (voornamelijk long- en infectieziekten) en Spoedeisende Zorg.

Als uw huisarts ben ik graag uw laagdrempelige aanspreekpunt. Ieder probleem, maar ook ieder mens is anders, waardoor ook ieder consult anders verloopt, één van de dingen die zo aantrekkelijk is aan mijn vak. Het toepassen van maatwerk op u als persoon is voor mij zeer belangrijk.

Ik ben opgegroeid in Hellevoetsluis en momenteel woonachtig in Pijnacker.

Mijn vaste werkdagen op de praktijk zijn de woens- en vrijdag.

Open voor nieuwe inschrijvingen

De huisartsenpraktijk Bansraj staat voor goede gezondheidszorg voor de bewoners in de wijken Oostvoorne, Strype, Rockanje, Brielle, Tinte, Hellevoetsluis en het grootste recreatiepark van Nederland – Kruininger Gors. Tijdens onze openingstijden zullen wij uw gezondheidsvraag zo snel mogelijk beantwoorden. Meestal kunt u dezelfde dag nog terecht voor een consult. Door deze gerichtheid op de wijk kunnen wij u de zorg bieden die u nodig heeft. Dit betekent zo nodig ook bezoek aan huis. Wij zijn de enige huisartsenpraktijk in de regio die om 7.30 uur start met het inloopspreekuur.

Het is mogelijk om zich bij ons als nieuwe patiënt(en) in te schrijven. Dit doet u door een inschrijfformulier bij ons in te leveren. Dit formulier kunt u bij de assistente krijgen of hier downloaden. Ook kunt u zich inschrijven via het formulier via de website en dit aan ons mailen.


 

Van 7.30-8.00 uur is er een inloopspreekuur. Hier kunt U zonder afspraak terecht. U wordt geholpen door de dienstdoende arts op volgorde van binnenkomst. Als U zich meldt bij de assistente wordt U in volgorde in agenda gezet en opgeroepen.
Let op: meldt u zich niet, wordt u niet in de agenda gezet en niet opgeroepen. Dit spreekuur is bedoeld voor korte consulten waarvoor U liever niet een dag wilt wachten. Heeft U langer tijd nodig kunt U beter een afspraak maken voor het spreekuur.

Praktijkondersteuner GGZ Nicolette Blommers

Ik ben getrouwd, ik werk sinds 1980 in de gezondheidszorg. Na mijn opleiding heb ik een tijd in algemeen ziekenhuis gewerkt, toen 23 jaar bij Delta psychiatrisch centrum als leidinggevende. Uiteindelijk mistte ik de directe patiëntenzorg zo dat ik de post HBO SPV opleiding ben gaan volgen. Hierna weer deels als leidinggevende en deels behandel functie bij Parnassia Bavo groep .Vanaf 2011 gaan werken in  onze praktijk aan huis en daarnaast 1 dag in de week voor Parnassia Bavo in Middelharnis en in de crisisdienst van Parnassia Bavo.
In mijn vrije tijd houdt ik mij bezig met paardrijden, klussen en werken in de stallen of tuin. Ook gaan we graag op vakantie naar Frankrijk en houden van skiën.