Privacy regelement

Doel en reikwijdte van het privacyreglement
Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die huisartsenpraktijk Bansraj heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt
omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet
geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens
a) Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen
voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
b) Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
c) Doeleinden zijn:
– Gebruik in het kader van de te verlenen zorg met name behandeling, consult,
medicatie, doorverwijzing en / of overdracht.
– Gebruik ten behoeve van de bewaking van de eigen kwaliteit.
– Ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem.
– Ten behoeve van andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens
Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande
voorwaarden is voldaan:
– De patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk)
verleend.
– Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan
de patiënt.
– Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen.
– Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid
van patiënt.

Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan één van volgende
voorwaarden is voldaan:
– Verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de
gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op
een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is.
– Verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk
is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren
risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een
verzekeringsovereenkomst.

Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
– Een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert.
– De verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en
statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging
Huisartsenpraktijk Bansraj heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken
gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.
a) Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van
patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
b) Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in
beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om
verantwoorde zorg te kunnen leveren.
c) Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk;
hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens
worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk.
Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door
de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

Rechten van de patiënt
a) De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en
verwerkt.
b) De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en
verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en
de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
c) De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte
gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
d) De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en
verwerkte gegevens.
e) Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of
verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter
bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van
een (wettelijk) voorschrift vereist is.
f) Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende
wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
g) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke
vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van Huisartsenpraktijk Bansraj treedt in werking op
01-04-2015 en is gepubliceerd op de website van de praktijk.